Стуктура та органи управління закладом

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу » Стуктура та органи управління закладом   

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Рада школи є вищим виконавчим органом громадського
самоврядування НВК, який виконує дорадчі функції з питань, що
стосуються організації НВП, зміцнення МТБ НВК, організації дозвілля та
оздоровлення учнів, сприяння правовому та соціальному захисту учасників НВП.

2. У своїй діяльності Рада школи керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення по НВЗ» та іншими законами та нормативними актами, що регулюють діяльність НВК:

• Статутом НВК

• Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

• Положенням про раду НВК

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ НВК

1. Метою діяльності ради НВК є сприяння створенню належних
умов для ефективної роботи школи :

• залучення всіх учасників НВП до вирішення проблем навчання та виховання;

• сприяння соціальному та правовому захисту учасників НВП.

2. Основними завданнями діяльності ради є :

• сприяння реалізації положень чинного законодавства щодо обов'язкової загальної середньої освіти;

• сприяння взаємодії педагогічного, учнівського, батьківського колективів, спрямованої на поліпшення якості НВП;

• сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню НВП та позакласної (позашкільної) роботи, дозвілля, літнього відпочинку та оздоровлення учнів;

• організаційне та методичне сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної та оздоровчої бази школи;

• заохочення навчальної праці учнів, сприяння пошуку і розвитку талановитих, обдарованих дітей;

• сприяння розвитку творчої ініціативи педагогів щодо пошуку та впровадження у встановленому порядку експериментів, організації науково-дослідної роботи;

• всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та НВК з метою забезпечення єдності;

• сприяння соціально-правовому захисту учасників

1.     1.Рада школи діє на засадах :

• добровільності членства;

• демократії, законності, гласності;

• пріоритету прав людини, поєднаних інтересів особи, суспільства, держави;

• організаційної самостійності в межах визначених законодавством ;

• колегіальності ухвалення рішень;

• відповідальності перед місцевою громадою, педагогами, учнями НВК, батьківською громадськістю,

• співпраці з державними органами управління освіти та громадянськими організаціями.

 

Ш.ФУНКЦЇ РАДИ НВК

1. Рада НВК відповідно до мети і завдань діяльності:

• організовує виконання рішень загальношкільної конференції НВК;

• розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти;

• організація експериментальної роботи;

• підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання;

• розглядає бюджет НВК, розподіл фонду Всеобучу;

• затверджує режим роботи НВК;

• бере участь в розробці програм розвитку НВК , в організації та проведенні заходів, спрямованих на розвиток науково-методичної, матеріально-технічної, спортивної та оздоровчої бази НВК;

• подає пропозиції органам управління;

• вносить пропозиції щодо вирішення кадрових змін, щодо морального та матеріального заохочення учасників НВП;

• порушує питання щодо належної організації гарячого харчування учнів ;

• ініціює заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності;

• сприяє вирішенню питань щодо працевлаштування випускників НВК;

• у відповідному порядку сприяє вирішенню Інших питань по соціально-правовому захисту учасників НВП;

• погоджує умови оренди;

• приймає рішення про надання додаткових платних послуг.

2. Рада НВК щорічно звітує на загальношкільній конференції про свою  роботу.

 

ІV. СТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ РАДИ

1.     Рада створюється за рішенням загальношкільної конференції, яка проводиться за участю педагогів, учнів, батьків, громадськості.

2.     Члени ради обираються на конференції загальним голосуванням простою більшістю голосів. Кількість членів ради визначає конференція (від 9 до 31 членів).

3.     До складу ради обираються пропорційно представники від педагогів, учнів ( ІІ-ІІІ ступені), батьків, громадськості.

4.     Термін повноваження визначається конференцією, але не може
перевищувати 5 років.

5.     5.Кожні два роки рада НВК оновлюється на третину її членів.

6.     Рада НВК на установчому засіданні обирає голову ради,
його заступника, секретаря. Затверджує Положення про раду, затверджує план роботи на рік.

7.     У період між конференціями рада школи проводить засідання, які відбуваються не рідше одного разу на три місяці,

8.     Засідання ради призначає і проводить її голова, а за його тимчасової відсутності - заступник. Засідання ради НВК можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

9.     З метою сприяння ефективності діяльності ради НВК до проведення засідань можуть залучатися (за їх згодою) представники НВК, інших закладів
освіти різних рівнів акредитації, а також підприємств, установ, закладів, громадських організацій, окремі громадяни

10.                       Рішення ради НВК, прийняте на її засіданні, вважається дійсним, якщо участь у її засіданні взяли не менше двох третин її членів, що мають  право голосу. Рішення ради протоколюються.

11.                        Рішення, прийняте у встановленому порядку, є обов'язковим для
виконання членами НВП.

12.                       Рішення ради НВК, що не суперечать чинному законодавству, а
також нормативним актам у галузі освіти, прийняті достатньою кількістю голосів та в межах повноважень ради, обов'язкові для розгляду адміністрацією школи та управлінням освіти.

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ

1 .Члени ради  мають право :

• звертатися до органів управління освіти, адміністрації НВК, педради з надання інформації про діяльність НВК;

• за погодженням з директором НВК брати участь у засіданнях педагогічної ради, органів учнівського та батьківського самоврядування з правом дорадчого голосу;

• звертатись за рішенням ради до управління освіти, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, адміністрації НВК ;

• ініціювати скликання позачергового засідання ради НВК ;

• брати участь в обговоренні будь-якого питання порядку денного засідання, вносити пропозиції до порядку денного та проекту рішення ради ;

• голосування щодо вирішення питань порядку денного засідання ради НВК з квотою одна особа - один голос ;

• вільно виходити зі складу членів ради за власним бажанням ;

• оприлюднювати, в т.ч. через засоби масової інформації, питання діяльності ради НВК.

2. Голова ради НВК :

• керує роботою ради НВК;

• відповідає перед конференцією НВК за ефективну діяльність ради ;

• визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря ради ;

• розподіляє обов'язки між членами ради ;

• бере участь у підготовці і проведенні конференції НВК;

• виносить на обговорення ради НВК питання в позачерговому порядку;

• підписує протоколи засідань та інші документи ради ;

• одноосібно представляє раду школи в установах та організаціях з питань, віднесених до повноважень ради.